Importer / Exporter

#

I want to ship my merchandise

Tôi là nhà nhập khẩu / nhà xuất khẩu / người giao hàng / thương nhân / nhà cung cấp, v.v.

Đăng ký miễn phí

Trò chuyện trực tuyến với nhân viên giao nhận hàng hóa

Nhận báo giá và đặt sách trực tuyến

Thanh toán được bảo vệ

Thanh toán chỉ được thực hiện nếu người giao nhận thực hiện dịch vụ

Freight Forwarder / Carrier

#

I want to sell my freight

Tôi là người giao nhận / vận chuyển / nvocc / nhà môi giới vận tải hàng hóa, v.v.

Đăng ký miễn phí

Trò chuyện trực tuyến với các nhà nhập khẩu / xuất khẩu và giao nhận hàng hóa

Tạo đơn đặt hàng cho khách hàng của bạn và nhận thanh toán

Thanh toán của bạn được đảm bảo. Không có rủi ro về việc chưa thanh toán

Nhận thanh toán của bạn ngay lập tức sau khi hoàn thành dịch vụ của bạn. Đừng đợi 30 hoặc 60 ngày.